Publications

RGB Matters: Learning 7-DoF Grasp Poses on Monocular RGBD Images


Minghao Gou, Hao-Shu Fang, Zhanda Zhu, Sheng Xu, Chenxi Wang and Cewu Lu,

[ICRA 2021] [paper]

RT7D-Grasp: Real-Time 7-DoF Grasp Pose Detection via Grasp Manifold Guided Searching


Minghao Gou, Hao-Shu Fang*, Lingyue Fu, Sheng Xu, Zhanda Zhu, Chenxi Wang and Cewu Lu,

[under review]

Graspness Discovery in Clutters for Fast and Accurate Grasp Detection


Chenxi Wang*, Hao-Shu Fang*, Minghao Gou, Hongjie Fang, Jin Gao, Cewu Lu,

[ICCV 2021] [Paper comming soon]

GraspNet-1Billion: A Large-Scale Benchmark for General Object Grasping


Hao-Shu Fang*, Chenxi Wang*, Minghao Gou, Cewu Lu,

[CVPR 2020] [Paper][project]

InstaBoost: Boosting Instance Segmentation Via Probability Map Guided Copy-Pasting


Hao-Shu Fang*, Jianhua Sun*, Runzhong Wang*, Minghao Gou, Yong-Lu Li, Cewu Lu,

[ICCV 2019] [Paper] [code]

OCRTOC: A Cloud-Based Competition and Benchmark for Robotic Grasping and Manipulation


Ziyuan Liu, Wei Liu, Yuzhe Qin, Fanbo Xiang, Minghao Gou, Songyan Xin, Maximo A Roa, Berk Calli, Hao Su, Yu Sun, Ping Tan.

[RA-L]][Paper]

A Novel Method for Detecting Joint Angles Based on Inertial and Magnetic Sensors


Yuqiu Huang, Minghao Gou, Peihan Zhang, Xi Wang, Haoyu Xie, Xinjun Sheng,

[M2VIP 2018] [Paper]